Obchodní podmínky

Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, nebo pokud
nejsou tyto všeobecné podmínky v rozporu s kogentními
ustanoveními právních předpisů platných na území České
republiky a upravujících poskytování služeb, všechny nabídky
nebo služby a všechny následné smluvní vztahy mezi
společností Bc. Radek Havel, Práce na Mapách (dále jen
„Společnost“) a klientem (dále jen „Smluvní vztahy“) se
budou řídit těmito všeobecnými podmínkami pro poskytování
služeb (dále jen „Všeobecné podmínky“).
(b) Společnost může poskytovat služby fyzickým osobám
nebo právnickým osobám soukromého nebo veřejného práva,
od nichž obdrží písemnou objednávku (dále jen „Klient“).
(c) Pokud Společnost písemně neobdrží od Klienta jiné
pokyny k provedení objednávky, není nikdo jiný než Klient
oprávněn Společnosti dávat pokyny k poskytování služeb,
zejména pokud jde o rozsah služeb, zadání vypracování zpráv
nebo udělení certifikátů (dále jen „Inspekční zprávy“). Klient
tímto výslovně opravňuje Společnost poskytovat Inspekční
zprávy třetí straně, pokud tak bylo Klientem uloženo, nebo
pokud tak vyplývá z právního předpisu, z okolností daného
případu, obchodních zvyklostí, zvyklostí nebo praxe.
2. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(a) Společnost bude poskytovat služby s potřebnou péčí a
dovedností a v souladu se zvláštními pokyny Klienta
potvrzenými Společností. V případě, že takové pokyny nebyly
vydány, platí:
(1) podmínky objednávkového formuláře nebo standardního
formuláře Společnosti, a/nebo
(2) příslušné obchodní zvyklosti, příslušné způsoby použití
nebo praxe, a/nebo
(3) takové postupy, které Společnost z technických,
provozních nebo finančních důvodů považuje za
vhodné.
(b) Informace uvedené v Inspekčních zprávách jsou
získány na základě výsledků kontroly nebo testování
provedeného v souladu s pokyny Klienta, a/nebo hodnocení
těchto výsledků Společností provedeného na základě
jakýchkoli technických norem, obchodních zvyklostí nebo
praxe nebo jiných okolností, které by se měly vzít v úvahu na
základě odborného názoru Společnosti.
(c) Inspekční zprávy vystavené Společností na základě
testování vzorků obsahují pouze stanovisko Společnosti
k těmto vzorkům a nevyjadřují se k místu, odkud byly vzorky
odebrány.
(d) Bude-li Klient požadovat, aby Společnost byla svědkem
jakéhokoli zásahu třetí strany, Klient bere na vědomí a
souhlasí s tím, že odpovědnost Společnosti je omezena
výlučně na její přítomnost v době zásahu třetí strany a předání
výsledků takového zásahu nebo potvrzení skutečnosti, že
k zásahu došlo. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že
Společnost není odpovědna za stav nebo kalibraci přístrojů,
nástrojů nebo použitých měřících zařízení, použitou metodu
analýzy nebo kvalifikaci, jednání nebo opomenutí
zaměstnanců či smluvního partnera třetí strany nebo za
výsledky analýzy.
(e) Inspekční zprávy vypracované Společností budou
obsahovat skutečnosti, které Společnost zaznamenala
výlučně v době své činnosti a v rámci pokynů obdržených od
Klienta, nebo v případě, že od Klienta Společnost neobdržela
pokyny, v rámci náhradních parametrů ve smyslu ustanovení
článku 2(a) Všeobecných podmínek. Společnost není povinna
odvolávat se na žádné skutečnosti nebo okolnosti, které
nesouvisí s obdrženými zvláštními pokyny nebo náhradními
parametry použitými ve smyslu předchozí věty.
(f) Společnost je oprávněna poskytovat služby nebo jejich
části prostřednictvím zástupce nebo subdodavatele a Klient
opravňuje tímto Společnost sdělit tomuto zástupci nebo
subdodavateli veškeré informace nutné pro poskytování
služeb.
(g) Obdrží-li Společnost dokumenty týkající se smluvního
vztahu mezi Klientem a třetími stranami nebo dokumenty
třetích stran, zejména kopie kupních a jiných smluv, akreditivy,
konosamenty apod., jsou tyto určeny pouze pro její informaci
a nikterak nerozšiřují ani neomezují rozsah služeb nebo
závazků přijatých Společností.
(h) Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že
poskytováním služeb Společnost nikterak nevstupuje do
postavení Klienta nebo třetí strany, ani tyto nezbavuje
žádných jejich závazků, ani jinak nepřebírá, neomezuje,
neruší ani se nezavazuje zrušit jakýkoli závazek Klienta vůči
třetí osobě nebo jakýkoli závazek třetí osoby vůči Klientovi.
(i) Všechny vzorky se budou uchovávat maximálně po
dobu 3 měsíců nebo po takovou kratší dobu, jakou umožňuje
povaha vzorků, a poté budou vráceny Klientovi nebo bude
s nimi naloženo dle uvážení Společnosti. Po uplynutí lhůty
uvedené v předchozí větě Společnost nenese za tyto vzorky
žádnou odpovědnost. Náklady za skladování vzorků po dobu
delší než 3 měsíce je Klient povinen Společnosti uhradit.
V případě, že vzorky budou vráceny Klientovi zpět, je Klient
povinen uhradit Společnosti rovněž náklady za manipulaci a
dopravu. Vzniknou-li náklady spojené se zničením vzorků, je
Klient povinen takto přeúčtované náklady Společnosti uhradit.
3. ZÁVAZKY KLIENTA
Klient se zavazuje, že:
(a) zajistí, že Společnosti budou pro provedení objednávky
řádně a včas poskytnuty náležitě informace, pokyny a
dokumenty (vždy však minimálně 48 hodin před zahájením
poskytování sjednané služby) potřebné k tomu, aby mohly být
služby v souladu se Smluvním vztahem poskytnuty;
(b) umožní zástupcům Společnosti potřebný přístup do
prostor, kde budou poskytovány služby a učiní veškerá
opatření k odstranění nebo nápravě jakékoli překážky nebo
přerušení, které nastane při poskytování služeb;
(c) dodá, pokud bude požadováno, veškeré speciální
zařízení a obsluhu nezbytnou pro poskytnutí sjednaných
služeb;
(d) zajistí přijetí veškerých nezbytných opatření pro
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při poskytování
služeb v místě, kde tyto služby budou poskytovány, a nebude
se v tomto ohledu spoléhat na doporučení Společnosti, zda je
to nutné či nikoli;
(e) bude Společnost předem informovat o všech známých
rizicích a nebezpečích, aktuálních nebo potenciálních,
souvisejících s objednávkou nebo se vzorky nebo testováním,
např. o riziku radiace, o přítomnosti toxických nebo
rakovinotvorných nebo výbušných elementů nebo materiálů,
látek škodlivých životnímu prostředí nebo jedů;
(f) bude řádně vykonávat svá práva a plnit své závazky
vyplývající z platných právních předpisů a/nebo z kupní či
jakékoli jiné smlouvy se třetí stranou.
4. POPLATKY A PLATBY
(a) V případě, že mezi Společností a Klientem nebylo
ujednáno v době zadání objednávky nebo projednávání
Smluvního vztahu jinak, budou veškeré platby účtovány
Klientovi na základě standardních sazeb Společnosti (které
podléhají změnám) a všech příslušných obecně závazných
předpisů upravujících daňové povinnosti daňových subjektů a
takto budou Klientem hrazeny.
(b) Klient je povinen uhradit Společnosti odměnu do 14 dní
ode dne data vystavení příslušného daňového dokladu-
Ve znění ze dne 1.4.2012
faktury, nebo k datu uvedenému na daňovém dokladu –
faktuře („Den splatnosti“). V případě, že Klient neuhradí
Společnosti odměnu řádně a včas, je Společnost oprávněna
požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné
částky, a to ode dne Dne splatnosti do data, kdy Společnost
dlužnou částku skutečně obdrží.
(c) Proti nárokům Společnosti je Klient oprávněn započítat
nebo zadržet pouze takové nároky, které jsou nesporné, tj.
uznané Společností nebo pravomocně přiznané soudním,
správním či rozhodčím orgánem.
(d) Klient je povinen uhradit Společnosti veškeré náklady
vzniklé v souvislosti s vymáháním pohledávek Společnosti za
Klientem, včetně nákladů právního zastoupení a dalších
souvisejících nákladů.
(e) V případě, že se během poskytování služeb vyskytnou
nepředvídané problémy nebo vzniknou dodatečné náklady,
vynasnaží se Společnost o této skutečnosti informovat Klienta
a bude oprávněna vyúčtovat Klientovi tyto dodatečné náklady
vynaložené za účelem dokončení poskytnutí služby.
(f) V případě, že Společnost není schopná poskytnout
všechny služby nebo jejich část z jakéhokoli důvodu, který
nemohla Společnost rozumně předvídat či jej nějakým
způsobem ovlivnit (včetně porušení jakékoli povinnosti
uvedené v článku 3 Všeobecných podmínek ze strany
Klienta), Společnost bude mít právo na úhradu:
(1) všech nákladů, které Společnosti v souvislosti
s poskytováním služby vznikly a
(2) příslušné části odměny, která byla sjednaná mezi
stranami a která odpovídá výši odměny Společnosti za
skutečně poskytnuté služby.
5. PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB
Společnost je oprávněna ihned a bez jakékoli odpovědnosti
dočasně přerušit nebo zcela ukončit poskytování služeb
Klientovi v případě, že:
(a) Klient poruší jakýkoli svůj závazek vyplývající mu ze
Smluvního vztahu a/nebo z těchto Všeobecných podmínek a
nezjedná nápravu takového porušení ani ve lhůtě 10 dní ode
dne, kdy mu bylo doručeno oznámení Společnosti o takovém
porušení povinnosti, nebo
(b) Klient je v prodlení s úhradou jakékoli částky, zahájí
jednání s věřiteli o odvrácení insolvenčního řízení, dále
v případě zahájení insolvenčního řízení vůči Klientovi,
prohlášení konkurzu vůči Klientovi, platební neschopnosti
klienta, uvalení nucené správy na Klienta nebo skončení
obchodní činnosti Klienta, včetně rozhodnutí o zrušení Klienta
a jeho vstupu do likvidace.
6. ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ
(a) Omezení odpovědnosti
(1) Společnost upozorňuje Klienta, že není ani pojišťovnou
ani ručitelem a odmítá převzetí jakékoli odpovědnosti s tím
spojené. Klienti, kteří požadují záruku vůči ztrátě nebo škodě,
by si měli zřídit adekvátní pojištění.
(2) Inspekční zprávy jsou vypracovány na základě
informací, dokumentů a/nebo vzorků poskytnutých Klientem
a/nebo jeho jménem, jsou vypracovány pouze ve prospěch
Klienta a slouží výlučně pro účely a potřeby Klienta. Klient
sám je odpovědný za jednání, která považuje za vhodná
provést na základě těchto Inspekčních zpráv. Společnost ani
její vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, zástupci nebo
subdodavatelé nenesou vůči Klientovi ani žádné třetí straně
odpovědnost za jakékoli kroky podniknuté či nepodniknuté na
základě Inspekčních zpráv a dále tito nenesou odpovědnost
za nesprávné výsledky, které vznikly z důvodu toho, že
Společnost obdržela od Klienta nejasné, chybné, neúplné
nebo zavádějící či nesprávné informace.
(3) Společnost nenese odpovědnost za opožděné, částečné
nebo úplné neposkytování služeb, které nastane přímo čí
nepřímo v důsledku události, kterou Společnost nemůže
ovlivnit, včetně neplnění jakéhokoli závazku ze strany Klienta,
který mu vyplývá ze Smluvního vztahu a/nebo těchto
Všeobecných podmínek.
(4) Odpovědnost Společnosti za jakýkoli nárok, ztrátu,
škodu, zadostiučinění za poškození dobré pověsti nebo
výdaje jakékoli povahy a jakkoli vzniklé nepřekročí za žádných
okolností částku rovnající se desetinásobku výše odměny
uhrazené Společnosti za poskytnutou službu, na základě které
tento nárok vznikl, nebo částku ve výši 20 000,- USD (nebo
její ekvivalent v místní měně) podle toho, která částka je nižší.
(5) Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé
nebo následné ztráty, zejména za ušlý zisk, ztrátu na výdělku,
ztrátu příležitosti, ztrátu dobré pověsti, ztráty způsobené
stažením produktů z trhu. Společnost dále neodpovídá za
jakoukoli ztrátu, škodu nebo náklady, které mohou Klientovi
vzniknout v souvislosti s uplatňováním nároků třetí strany vůči
Klientovi (včetně, bez omezení, nároků z titulu odpovědnosti
výrobce za výrobek).
(6) V případě, že Klient uplatňuje jakýkoli nárok vůči
Společnosti, musí Klient odeslat Společnosti písemné
oznámení do 30 dní ode dne, kdy zjistil skutečnosti vedoucí
k oprávněnosti vznesení takového nároku vůči Společnosti.
Společnost bude zproštěna jakékoli odpovědnosti za všechny
nároky, ztráty, škody nebo výdaje, pokud nebylo zahájeno
řízení do jednoho roku ode:
(i) dne, kdy Společnost poskytla službu, v rámci jejíhož
poskytování vznikl podnět k vznesení nároku; nebo
(ii) dne, kdy měla být služba Společností poskytnuta.
(b) Náhrada škody
Klient ručí, zajistí a nahradí Společnosti a jejím vedoucím
zaměstnancům, zaměstnancům, zástupcům nebo
subdodavatelům veškeré nároky (skutečné nebo hrozící)
vznesené vůči nim jakoukoli třetí stranou a týkající se náhrady
škody včetně ušlého zisku, zadostiučinění z poškození dobré
pověsti nebo výdajů jakékoli povahy, včetně nároků na
náhradu nákladů právního zastoupení a dalších nákladů
s tímto spojených a vztahujících se k plnění, údajnému plnění
nebo neplnění služby.
7. RŮZNÉ
(a) Pokud kterékoli ustanovení těchto Všeobecných
podmínek nebo jejich část je nebo se stane neplatným,
neúčinným a/nebo je nevynutitelným, zůstávají ostatní
ustanovení těchto Všeobecných podmínek platná a účinná.
(b) Během poskytování služeb a jeden rok po skončení
poskytování služeb nebude klient přímo nebo nepřímo
přesvědčovat zaměstnance společnosti nebo jim doporučovat,
aby ukončili pracovní poměr ve Společnosti, a nebude jim
v tomto směru dávat žádné nabídky.
(c) Používání obchodní firmy Společnosti nebo
registrovaných vynálezů, ochranných známek, užitných a
průmyslových vzorů Společnosti pro reklamní účely je možné
pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.
8. ROZHODNÉ PRÁVO, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A
ŘEŠENÍ SPORŮ
Nebude – li dohodnuto Společností a Klientem písemně jinak
či nebude-li těmito Všeobecnými podmínkami upraveno jinak,
podléhají všechny spory vzniklé z nebo v souvislosti se
Smluvními vztahy hmotnému a procesnímu právu České
republiky, a to při vyloučení pravidel mezinárodního práva
soukromého. Veškeré tyto spory budou řešeny soudem v
místě sídla Společnosti. Společnost je však oprávněna podat
návrh na zahájení řízení proti Klientovi i u obecného soudu
Klienta. Jednacím jazykem bude čeština.

Eshop https://www.pracenamapach.cz se řídí zákony České republiky.