Obchodní podmínky

Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, nebo pokud nejsou tyto všeobecné podmínky v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů platných na území České
republiky a upravujících poskytování služeb, všechny nabídky nebo služby a všechny následné smluvní vztahy mezi společností Bc. Radek Havel, Práce na Mapách (dále jen
„Společnost“) a klientem (dále jen „Smluvní vztahy“) se budou řídit těmito všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb (dále jen „Všeobecné podmínky“).

(b) Společnost může poskytovat služby fyzickým osobám nebo právnickým osobám soukromého nebo veřejného práva, od nichž obdrží písemnou objednávku (dále jen „Klient“).

(c) Pokud Společnost písemně neobdrží od Klienta jiné pokyny k provedení objednávky, není nikdo jiný než Klient oprávněn Společnosti dávat pokyny k poskytování služeb,
zejména pokud jde o rozsah služeb, zadání vypracování zpráv nebo udělení certifikátů (dále jen „Inspekční zprávy“). Klient tímto výslovně opravňuje Společnost poskytovat Inspekční zprávy třetí straně, pokud tak bylo Klientem uloženo, nebo pokud tak vyplývá z právního předpisu, z okolností daného případu, obchodních zvyklostí, zvyklostí nebo praxe.

2. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(a) Společnost bude poskytovat služby s potřebnou péčí a dovedností a v souladu se zvláštními pokyny Klienta potvrzenými Společností. V případě, že takové pokyny nebyly
vydány, platí:
(1) podmínky objednávkového formuláře nebo standardního formuláře Společnosti, a/nebo

(2) příslušné obchodní zvyklosti, příslušné způsoby použití nebo praxe, a/nebo
(3) takové postupy, které Společnost z technických, provozních nebo finančních důvodů považuje za vhodné.

(b) Informace uvedené v Inspekčních zprávách jsou získány na základě výsledků kontroly nebo testování provedeného v souladu s pokyny Klienta, a/nebo hodnocení těchto výsledků Společností provedeného na základě jakýchkoli technických norem, obchodních zvyklostí nebo praxe nebo jiných okolností, které by se měly vzít v úvahu na
základě odborného názoru Společnosti.

(c) Inspekční zprávy vystavené Společností na základě testování vzorků obsahují pouze stanovisko Společnosti k těmto vzorkům a nevyjadřují se k místu, odkud byly vzorky
odebrány.

(d) Bude-li Klient požadovat, aby Společnost byla svědkem jakéhokoli zásahu třetí strany, Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost Společnosti je omezena
výlučně na její přítomnost v době zásahu třetí strany a předání výsledků takového zásahu nebo potvrzení skutečnosti, že k zásahu došlo.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost není odpovědna za stav nebo kalibraci přístrojů, nástrojů nebo použitých měřících zařízení, použitou metodu
analýzy nebo kvalifikaci, jednání nebo opomenutí zaměstnanců či smluvního partnera třetí strany nebo za výsledky analýzy.

(e) Inspekční zprávy vypracované Společností budou obsahovat skutečnosti, které Společnost zaznamenala výlučně v době své činnosti a v rámci pokynů obdržených od
Klienta, nebo v případě, že od Klienta Společnost neobdržela pokyny, v rámci náhradních parametrů ve smyslu ustanovení článku 2(a) Všeobecných podmínek.

Společnost není povinna odvolávat se na žádné skutečnosti nebo okolnosti, které
nesouvisí s obdrženými zvláštními pokyny nebo náhradními parametry použitými ve smyslu předchozí věty.

(f) Společnost je oprávněna poskytovat služby nebo jejich části prostřednictvím zástupce nebo subdodavatele a Klient opravňuje tímto Společnost sdělit tomuto zástupci nebo
subdodavateli veškeré informace nutné pro poskytování služeb.

(g) Obdrží-li Společnost dokumenty týkající se smluvního vztahu mezi Klientem a třetími stranami nebo dokumenty třetích stran, zejména kopie kupních a jiných smluv, akreditivy,
konosamenty apod., jsou tyto určeny pouze pro její informaci a nikterak nerozšiřují ani neomezují rozsah služeb nebo závazků přijatých Společností.

(h) Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytováním služeb Společnost nikterak nevstupuje do postavení Klienta nebo třetí strany, ani tyto nezbavuje žádných jejich závazků, ani jinak nepřebírá, neomezuje, neruší ani se nezavazuje zrušit jakýkoli závazek Klienta vůči třetí osobě nebo jakýkoli závazek třetí osoby vůči Klientovi.

(i) Všechny vzorky se budou uchovávat maximálně po dobu 3 měsíců nebo po takovou kratší dobu, jakou umožňuje povaha vzorků, a poté budou vráceny Klientovi nebo bude
s nimi naloženo dle uvážení Společnosti. Po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě Společnost nenese za tyto vzorky žádnou odpovědnost. Náklady za skladování vzorků po dobu delší než 3 měsíce je Klient povinen Společnosti uhradit.

V případě, že vzorky budou vráceny Klientovi zpět, je Klient povinen uhradit Společnosti rovněž náklady za manipulaci a dopravu. Vzniknou-li náklady spojené se zničením vzorků, je Klient povinen takto přeúčtované náklady Společnosti uhradit.

3. ZÁVAZKY KLIENTA
Klient se zavazuje, že:

(a) zajistí, že Společnosti budou pro provedení objednávky řádně a včas poskytnuty náležitě informace, pokyny a dokumenty (vždy však minimálně 48 hodin před zahájením
poskytování sjednané služby) potřebné k tomu, aby mohly být služby v souladu se Smluvním vztahem poskytnuty;

(b) umožní zástupcům Společnosti potřebný přístup do prostor, kde budou poskytovány služby a učiní veškerá opatření k odstranění nebo nápravě jakékoli překážky nebo
přerušení, které nastane při poskytování služeb;

(c) dodá, pokud bude požadováno, veškeré speciální zařízení a obsluhu nezbytnou pro poskytnutí sjednaných služeb;

(d) zajistí přijetí veškerých nezbytných opatření pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při poskytování služeb v místě, kde tyto služby budou poskytovány, a nebude
se v tomto ohledu spoléhat na doporučení Společnosti, zda je to nutné či nikoli;
(e) bude Společnost předem informovat o všech známých rizicích a nebezpečích, aktuálních nebo potenciálních, souvisejících s objednávkou nebo se vzorky nebo testováním, např. o riziku radiace, o přítomnosti toxických nebo rakovinotvorných nebo výbušných elementů nebo materiálů, látek škodlivých životnímu prostředí nebo jedů;
(f) bude řádně vykonávat svá práva a plnit své závazky vyplývající z platných právních předpisů a/nebo z kupní či jakékoli jiné smlouvy se třetí stranou.

4. POPLATKY A PLATBY
(a) V případě, že mezi Společností a Klientem nebylo ujednáno v době zadání objednávky nebo projednávání Smluvního vztahu jinak, budou veškeré platby účtovány Klientovi na základě standardních sazeb Společnosti (které podléhají změnám) a všech příslušných obecně závazných předpisů upravujících daňové povinnosti daňových subjektů a
takto budou Klientem hrazeny.

(b) Klient je povinen uhradit Společnosti odměnu do 14 dní ode dne data vystavení příslušného daňového dokladu- Ve znění ze dne 1.4.2012 faktury, nebo k datu uvedenému na daňovém dokladu – faktuře („Den splatnosti“). V případě, že Klient neuhradí
Společnosti odměnu řádně a včas, je Společnost oprávněna požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky, a to ode dne Dne splatnosti do data, kdy Společnost
dlužnou částku skutečně obdrží.

(c) Proti nárokům Společnosti je Klient oprávněn započítat nebo zadržet pouze takové nároky, které jsou nesporné, tj. uznané Společností nebo pravomocně přiznané soudním,
správním či rozhodčím orgánem.

(d) Klient je povinen uhradit Společnosti veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním pohledávek Společnosti za Klientem, včetně nákladů právního zastoupení a dalších souvisejících nákladů.

(e) V případě, že se během poskytování služeb vyskytnou nepředvídané problémy nebo vzniknou dodatečné náklady, vynasnaží se Společnost o této skutečnosti informovat Klienta a bude oprávněna vyúčtovat Klientovi tyto dodatečné náklady vynaložené za účelem dokončení poskytnutí služby.

(f) V případě, že Společnost není schopná poskytnout všechny služby nebo jejich část z jakéhokoli důvodu, který nemohla Společnost rozumně předvídat či jej nějakým
způsobem ovlivnit (včetně porušení jakékoli povinnosti uvedené v článku 3 Všeobecných podmínek ze strany Klienta), Společnost bude mít právo na úhradu:

(1) všech nákladů, které Společnosti v souvislosti s poskytováním služby vznikly a
(2) příslušné části odměny, která byla sjednaná mezi stranami a která odpovídá výši odměny Společnosti za skutečně poskytnuté služby.

5. PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Společnost je oprávněna ihned a bez jakékoli odpovědnosti dočasně přerušit nebo zcela ukončit poskytování služeb Klientovi v případě, že:

(a) Klient poruší jakýkoli svůj závazek vyplývající mu ze Smluvního vztahu a/nebo z těchto Všeobecných podmínek a nezjedná nápravu takového porušení ani ve lhůtě 10 dní ode
dne, kdy mu bylo doručeno oznámení Společnosti o takovém porušení povinnosti, nebo

(b) Klient je v prodlení s úhradou jakékoli částky, zahájí jednání s věřiteli o odvrácení insolvenčního řízení, dále v případě zahájení insolvenčního řízení vůči Klientovi, prohlášení konkurzu vůči Klientovi, platební neschopnosti klienta, uvalení nucené správy na Klienta nebo skončení obchodní činnosti Klienta, včetně rozhodnutí o zrušení Klienta
a jeho vstupu do likvidace.

6. ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ
(a) Omezení odpovědnosti
(1) Společnost upozorňuje Klienta, že není ani pojišťovnou ani ručitelem a odmítá převzetí jakékoli odpovědnosti s tím spojené. Klienti, kteří požadují záruku vůči ztrátě nebo škodě,
by si měli zřídit adekvátní pojištění.

(2) Inspekční zprávy jsou vypracovány na základě informací, dokumentů a/nebo vzorků poskytnutých Klientem a/nebo jeho jménem, jsou vypracovány pouze ve prospěch
Klienta a slouží výlučně pro účely a potřeby Klienta. Klient sám je odpovědný za jednání, která považuje za vhodná provést na základě těchto Inspekčních zpráv. Společnost ani
její vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, zástupci nebo subdodavatelé nenesou vůči Klientovi ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli kroky podniknuté či nepodniknuté na základě Inspekčních zpráv a dále tito nenesou odpovědnost za nesprávné výsledky, které vznikly z důvodu toho, že Společnost obdržela od Klienta nejasné, chybné, neúplné
nebo zavádějící či nesprávné informace.

(3) Společnost nenese odpovědnost za opožděné, částečné nebo úplné neposkytování služeb, které nastane přímo čí nepřímo v důsledku události, kterou Společnost nemůže
ovlivnit, včetně neplnění jakéhokoli závazku ze strany Klienta, který mu vyplývá ze Smluvního vztahu a/nebo těchto Všeobecných podmínek.

(4) Odpovědnost Společnosti za jakýkoli nárok, ztrátu, škodu, zadostiučinění za poškození dobré pověsti nebo výdaje jakékoli povahy a jakkoli vzniklé nepřekročí za žádných
okolností částku rovnající se desetinásobku výše odměny uhrazené Společnosti za poskytnutou službu, na základě které tento nárok vznikl, nebo částku ve výši 20 000,- USD (nebo její ekvivalent v místní měně) podle toho, která částka je nižší.

(5) Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, zejména za ušlý zisk, ztrátu na výdělku, ztrátu příležitosti, ztrátu dobré pověsti, ztráty způsobené
stažením produktů z trhu. Společnost dále neodpovídá za jakoukoli ztrátu, škodu nebo náklady, které mohou Klientovi vzniknout v souvislosti s uplatňováním nároků třetí strany vůči Klientovi (včetně, bez omezení, nároků z titulu odpovědnosti
výrobce za výrobek).

(6) V případě, že Klient uplatňuje jakýkoli nárok vůči Společnosti, musí Klient odeslat Společnosti písemné oznámení do 30 dní ode dne, kdy zjistil skutečnosti vedoucí
k oprávněnosti vznesení takového nároku vůči Společnosti. Společnost bude zproštěna jakékoli odpovědnosti za všechny nároky, ztráty, škody nebo výdaje, pokud nebylo zahájeno řízení do jednoho roku ode:

(i) dne, kdy Společnost poskytla službu, v rámci jejíhož poskytování vznikl podnět k vznesení nároku; nebo

(ii) dne, kdy měla být služba Společností poskytnuta.
(b) Náhrada škody
Klient ručí, zajistí a nahradí Společnosti a jejím vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům, zástupcům nebo subdodavatelům veškeré nároky (skutečné nebo hrozící) vznesené vůči nim jakoukoli třetí stranou a týkající se náhrady škody včetně ušlého zisku, zadostiučinění z poškození dobré pověsti nebo výdajů jakékoli povahy, včetně nároků na náhradu nákladů právního zastoupení a dalších nákladů s tímto spojených a vztahujících se k plnění, údajnému plnění nebo neplnění služby.

7. RŮZNÉ
(a) Pokud kterékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo jejich část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo je nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení těchto Všeobecných podmínek platná a účinná.

(b) Během poskytování služeb a jeden rok po skončení poskytování služeb nebude klient přímo nebo nepřímo přesvědčovat zaměstnance společnosti nebo jim doporučovat,
aby ukončili pracovní poměr ve Společnosti, a nebude jim v tomto směru dávat žádné nabídky.

(c) Používání obchodní firmy Společnosti nebo registrovaných vynálezů, ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů Společnosti pro reklamní účely je možné
pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

8. ROZHODNÉ PRÁVO, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ŘEŠENÍ SPORŮ

Nebude – li dohodnuto Společností a Klientem písemně jinak či nebude-li těmito Všeobecnými podmínkami upraveno jinak, podléhají všechny spory vzniklé z nebo v souvislosti se Smluvními vztahy hmotnému a procesnímu právu České republiky, a to při vyloučení pravidel mezinárodního práva soukromého. Veškeré tyto spory budou řešeny soudem v místě sídla Společnosti. Společnost je však oprávněna podat návrh na zahájení řízení proti Klientovi i u obecného soudu Klienta. Jednacím jazykem bude čeština.

Eshop https://www.pracenamapach.cz se řídí zákony České republiky.